Nagpur

BUTTIBORI :                                                                                 MR. SHISHIR THAKUR
C/O, Spintex Indus, C.K Mishra,                                                   80555 33151.
Near Indorama Gate No. 5,
Nagpur – 441112.
GANDHIBAGH :                                                                             MR. JABBAR                    Jalalpura, Sharda Chowk,                                                            (07104) 322 5033
Nagpur – 440002.                                                                          94202 54616.
WADI :                                                                                           MR. JUNED                              Plot No. 4156, Opp Cadbury Godown,                                         (07104) 323 355
Adarsh Nagar, Khargaon Road,                                                      93269 33151.
Nagpur – 440016.
WADI :                                                                                            MR. JUNED                               Plot No. 118 / 119,                                                                       (07104) 327 690
Khargaon Road, Vikas Nagar,                                                         93269 33151.
Nagpur – 440016.